Photography by Vasil Germanov
Style by Tsvetomir Goranov
Hair by Parashkev Todorov
Model Martina Dimitrova